CONTACT US


Address:The Biennale Office, the Art Museum of Jingdezhen Ceramic University (Xianghu Campus), Jingdezhen, Jiangxi, P.R.C.
Postal code: 333403
E-mail address: info@cjicb.com
Tel.: 0086 7988 499 600(9:00--17:00, Beijing Time)